EYLUL DURANAGAC Creative Director I Academician I Media Artist 


   About_        Blog_        Academics_
ACADEMICS


2022- now
Lecturer_Yıldız Technical University

-Faculty of Art and Design  - (GRA3230) New Media and Communication
Technologies

-Faculty of Art and Design  - (GRA3190)  Visual Perception


PEER-REVIEWED ARTICLES

2023- SSS Journal, ‘’ Yeni Medya Sanatının Kamusal Alanda Uygulanması‘’ (The Implementation of New Media Art in the Public Sphere) ,  https://sssjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&key=67858


ÖZET
Yeni medya sanatının kamusal alanda kullanılmasının, kamusal alanla ilişki kurma biçimi üzerinde büyük etkileri vardır. İnsanlara farklı bir bakış açısı sunmasının yanısıra kentsel gelişime de katkı sağladığı bilinmektedir. Yeni medya sanatının sınırlarının bulanıklaşması, mimarinin ve kent algısının yeniden tanımlanarak yüzeylerin birer sanat deneyimine dönüşmesi, kamusal alanları insanlar için üretken ve dinamik bir yaşam alanı haline getirmektedir. Sanatın günlük yaşama ve yaşam alanlarına dahil olması kamusal alanlara yeni bir bakış açısı sunmaktadır. Yeni medya sanatı enstalasyonlarının kamusal alanda uygulanması üzerine gerçekleştirilen bu makale, insan katılımını ve kamusal alanlardaki etkinliklerini bütünleştirme potansiyeline odaklanmaktadır. Makalede toplumun kendini ifade edebilmesi için kamusal alanların yeniden tasarlanması ya da daha aktif olması gerektiğinden bahsedilmiştir. Sanat, bilim ve teknoloji ekseninde yeni medya sanatının kamusal alanda uygulanması bu çalışmada seçilen örnekler üzerinden incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Medya Sanatı, Kamusal Alan, Medya Mimarisi, Sanat, Bilim, Teknoloji

ABSTRACT
The use of new media art in the public sphere has great effects on the way it relates to the public sphere. It is known that it contributes to urban development as well as offering a different perspective to people. The blurring of the boundaries of new media art, the transformation of the surfaces where architecture and the perception of the city are redefined into an art experience, makes public spaces a productive and dynamic living space for people. The inclusion of art in daily life and living spaces offers a new perspective to public spaces. This article on the implementation of new media art installations in the public sphere focuses on the potential for integrating human participation and activities in public spaces. In the article, it has been mentioned that public spaces should be more active or redesigned so that the society can express itself. The application of new media art in the public sphere on the axis of art, science and technology is examined through selected examples in this study.

Keywords:
New Media Art, Public Sphere, Media Architecture, Art, Science, Technology

2023- SSS Journal, Yüksek Rönesans: Derin Polarize Alanlar- Sanat Ve Bilimin Kesişimi (High Renaissance: Deep Polarized Fields - Intersection Of Art And Science) https://sssjournal.com/?mod=tammetin&makaleadi=&key=67865


ÖZET
Genel olarak sanat ve bilime iki ayrı alan olarak yaklaşılmıştır, ancak incelendiğinde birinin diğerini etkilediğini anlamak kolaydır. Bilim ve sanat arasındaki ilişki yeni bir gerçek değildir. Bilimsel fikirler 15. yüzyılda Rönesans sırasında uzun zamandır sanata ve sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Bu sadece modern çağın yeniden doğuşu değil; bilim ve sanat alanında devrimdi. Rönesans döneminde, Avrupa toplumu Greko-Romen kültürünün yeniden doğuşuyla uyanmaya başladı. Katolik Kilisesi, bilim adamlarının fikirlerini adım adım kabul etmeye başladı, uzlaşma ile başlayan bu süreç, kültür ortamı ve hümanist düşüncenin canlanmasına neden olmuştur. Bilim insanlarından (en önemlilerinden biri) bugün modern bilimin ustası olarak kabul edilen Galileo Galilei’i gösterebiliriz. İnsan bilgisinin sınırları hızla genişleyerek Rönesans’ın sanatsal gerçekçiliğinin temelinin matematiğe dayandığından bahsetmek mümkündür. Bu doğrultuda, Rönesans dönemindeki sanatçıların matematiğin sağladığı yeni perspektifler sayesinde sanat alanında farklı arayışlara yöneltmiştir. İnsanın yaratma sürecinin tarihi; bilim ve sanatın beyinlerle bütünleşmesi gibi farklı disiplinleri tek çatı altında bir araya getiren Galilei Galileo'ya bilim insanı ve sanatçı Leonardo Da Vinci'ye tanık oldu. Galileo ve Da Vinci yalnızca bu bakış açısını değil, aynı zamanda rönesans filozoflarından esinlenen felsefi bir anlayışı da miras aldı. Bu araştırmada, sanat ve bilimin kökenlerini keşfedecek ve Rönesans'tan başlayarak bilim ve sanatın birlikteliğine tanık olan en önemli tarihi bölümlerin bazıları gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Sanat, Bilim, Greko-Romen, Doğrusal Perspektif, Odak Noktası, Astronomi, Uzay

ABSTRACT
In general, art and science have been approached as two separate fields but when examined it's easy to recognize the impressed one has on the other. The relationship between science and art was not a new fact. Scientific ideas have long inspired art and artists during the Renaissance in the fifteenth century. It was not just a rebirth of the modern era, but a revolution in the science and the art field. In the era of the Renaissance, European society began to awaken with a rebirth of Greco -roman culture. Catholic Church began to accept the ideas of scientists by steps. This process, which started with reconciliation has resulted in the cultural environment and humanist thought come alive. We can point to one of the most important scientists, Galileo Galilei, who is today considered the Master of Modern Science. It is possible to mention that the artistic realism of the Renaissance was based on mathematics by rapidly expanding the boundaries of human knowledge. In this direction, through to the new perspectives provided by mathematics, artists in the Renaissance period led them to different quests in the field of art. Galileo and Da Vinci not only inherited this perspective, but a philosophical sense as well that had been inspired by renaissance philosophers. The history of the human creative process has witnessed the integration of science and art in masterminds, Galileo Galilei who integrated different disciplines in a gather under one roof and the scientist and artist Leonardo Da Vinci. In this research, we've reviewed origins of art and science and review some of the most important historical parts that witnessed the integration of science and art - beginning with the Renaissance.

Keywords: Art, Science, Greco-Roman, Linear Perspective, Vanishing Point, Astronomy, Space

Cargo Collective, Inc.
Los Angeles, Calif.